[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Konfiguration av EximOn Thu, 2003-10-23 at 21:49, Carl Ekman wrote:
> När du kör det som en daemon enligt defaultconfigen läser den nog i /etc/
> fetchmail.conf om jag minns rätt, så då får du kopiera din .fetchmailrc 
> dit... Eller om det var /etc/fetchmailrc.
Varför kopiera dit filen? Det fungerar precis lika bra att du kör en daemon som din egen user.
Följande har jag i min ~/.fetchmailrc:
set daemon 180
och pang så körs den som en daemon och hämtar mail var 3:e minut.

> @reboot fetchmail>/dev/null
> 0,10,20,30,40,50 * * * * fetchmail>/dev/null
Det här tycker jag ser omständigt ut, själv skulle jag skrivit:
*/10 * * * * fetchmail>/dev/null


Hälsningar,
Tobbe

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: