[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Optimiera uppstarten utav XOn Thu, May 22, 2003 at 08:52:40AM +0200, Martin Juhlin wrote:
> första uppstarten. Går det på något enkelt sätt att tareda på vilka filer det 
> är som laddas? Tänkte ifall man försöker ladda de i förväg och se vad 
> uppstartstiden då blir.

Om man antar att alltihop ligger i filsystemet / och att / inte är
mountat med noatime:

touch timestamp; sleep 1
command_to_be_measured
find / -xdev -anewer timestamp

Funkar nog bäst om du använder single user mode, så inte allt för många
andra processer sitter och accessar saker.

-- 
PGP fingerprint = 9242 DC15 2502 FEAB E15F  84C6 D538 EC09 5380 5746

Attachment: pgpGrrQxLrMH1.pgp
Description: PGP signature


Reply to: