[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Re: Vafan?On Tue, Aug 20, 2002 at 10:50:29AM +0200, Fredrik Persson wrote:
> > On Tue, Aug 20, 2002 at 12:52:33AM +0200, Thomas wrote:
> > > Gällande det första problemet så löste Esaia det på #debian.se genom att
> > > köra:
> > > ln -s /usr/lib/libvorbisfile.so.3 /usr/lib/libvorbisfile.so.0
> > 
> > Jag skulle tippa på att det finns en anledning till att de bytta SONAME.
> > Installera paketet libvorbisfile3.
> 
> Av rent intresse, vad är SONAME?

Namnet på biblioteket som loadern använder när den skall resolva
symbolnamn.

$ ldd /bin/ld
	librt.so.1 => /lib/librt.so.1 (0x4001a000)
	libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x4002b000)
	libpthread.so.0 => /lib/libpthread.so.0 (0x40146000)
	/lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x40000000)
libc.so.6, librt.so.1 etc. är SONAME.

Anledning att du byter SONAME är att biblioteken inte är binär
kompatibla på ett eller annat vis. Alltså fungerar med stor sanolikhet
inte ett program som är länkat mot libvorbisfile0 med libvorbisfile3.
Detta är givetvis beroende på vilken del av ABI som används av
programmet i fråga.

Däremot är det full möjligt att ha både libvorbisfile0 och
libvorbisfile3 installerade samtidigt så att äldre program som är
kompilerade mot libvorbisfile0 fortfarande fungerar.

Hoppas det blev något klarare.

-- 
Peter Mathiasson, peter at mathiasson dot nu, http://www.mathiasson.nu
GPG Fingerprint: A9A7 F8F6 9821 F415 B066 77F1 7FF5 C2E6 7BF2 F228

Attachment: pgpGTgFLsoiPm.pgp
Description: PGP signature


Reply to: