[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

FildelningHej

Jag har en bunt filer som jag vill dela med några användare hemma så min
fundering är vad ska jag köra? Samba fungerar inte tillfredställande
funder nu på NFS eller coda eller någon annan. Vad anser ni är det
bästa? 

//nicke


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: