[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CD av installerade paketCiterat från Peter Mathiasson 
<1010952286.54327090.401474@tempmail.mathiasson.nu>:

> Sen kan du ju bara bränna ut /var/cache/apt/archives.

Ok, tack. Men om jag råkat göra en apt-get clean (..), hur laddar jag ned dem 
igen? 

--
Henrik


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: