[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Mail-inställningarOn Mon, Mar 25, 2002 at 10:08:18PM +0100, Pelle Nilsson wrote:

> MAILDIR=$HOME/Mail
> DEFAULT=$MAILDIR/mbox
> LOGFILE=$MAILDIR/from

> 1. Det fungerar inte.
> 
> Den felande länken verkar vara procmail, mailen laddas ner men landar
> i /var/spool/mail/pelle istället för att sorteras upp under ~/Mail/.

DEFAULT=/var/spool/mail/pelle

så körs procmail på spoolfilen där posten inkommer.


	Johan


-- 
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: