[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Ersättre för Outlook ExpressHans-Olof Danielsson (Hans-Olof.Danielsson@swipnet.se) wrote:
> Hej!
> Jag använder fn Outlook Express i Wndows 95 för sändning
> och mottagning av e-post men planerar att gå över till att
> använda Debian Gnu/Linux med en lämplig ersättare för
> Outlook Express. Servern för inkommnde epost skall vara
> en POP3 sever och servern för utgående epost skall vara
> en SMPT server. Vad väljer jag lämpligen? Förslag
> emotses tacksamt.
> 
> Hälsningar
> Hans-Olof
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-swedish-request@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 

Jag rekommenderar mutt. Mutt är riktigt svår att lära sig, det tog nån vecka
innan jag lyckats konfigurera den. Men mutt och procmail är en utmärkt
kombination för dom som läser många epostlistor. På den här sidan:
http://mutt.blackplasma.net/ finns några konfigurationer jag använde mig av.
Min epost sorteras enligt "[år]/[månad]/Inbox",
"[år]/[månad]/debian-users-swedish", osv.

/Erik
-- 
main(){int i,a,e[10]={255,137,129,129,0,255,25,41,70,128},s[16]={3,4,5,6,
6,6,5,4,3,2,1,0,0,0,1,2},n=0;while(1){puts("\e[2J\e[1;1H");for(i=0;i!=10;
i++){for(a=s[(i+n)&0xF]+4;a!=0;a--)printf(" ");for(a=7;a>=0;a--){if(((e[i]
>>a)&1)==1){printf("#");}else{printf(" ");}}puts();}n++;usleep(40000);}}

Attachment: pgpwMJd7mNVfK.pgp
Description: PGP signature


Reply to: