[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Kernel 2.6.26-2-486 Błąd Kernela?Maszyna jest nowa ale na 686 nie szło więc próbowałem dla starszej 
maszyny kernel.
a to jest taki badziewek z energooszczędnym AMD
strace z -fF wygląda jak poniżej
==============================================
close(255)               = 0
rt_sigprocmask(SIG_SETMASK, [], NULL, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTSTP, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTIN, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGTTOU, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGINT, {SIG_DFL}, {SIG_DFL}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGQUIT, {SIG_DFL}, {SIG_IGN}, 8) = 0
rt_sigaction(SIGCHLD, {SIG_DFL}, {0x807e320, [], 0}, 8) = 0
execve("/bin/sleep", ["sleep", "1"], [/* 15 vars */]) = 0
brk(0)                 = 0x804f000
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or 
directory)
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 
0) = 0xb7fd1000
access("/etc/ld.so.preload", R_OK)   = -1 ENOENT (No such file or 
directory)
open("/etc/ld.so.cache", O_RDONLY)   = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=9791, ...}) = 0
mmap2(NULL, 9791, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7fce000
close(3)                = 0
access("/etc/ld.so.nohwcap", F_OK)   = -1 ENOENT (No such file or 
directory)
open("/lib/libc.so.6", O_RDONLY)    = 3
read(3, 
"\177ELF\1\1\1\0\0\0\0\0\0\0\0\0\3\0\3\0\1\0\0\0\260e\1\0004\0\0\0t"..., 
512) = 512
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0755, st_size=1294572, ...}) = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 
0) = 0xb7fcd000
mmap2(NULL, 1300080, PROT_READ|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE|MAP_DENYWRITE, 3, 
0) = 0xb7e8f000
mmap2(0xb7fc7000, 12288, PROT_READ|PROT_WRITE, 
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_DENYWRITE, 3, 0x138) = 0xb7fc7000
mmap2(0xb7fca000, 9840, PROT_READ|PROT_WRITE, 
MAP_PRIVATE|MAP_FIXED|MAP_ANONYMOUS, -1, 0) = 0xb7fca000
close(3)                = 0
mmap2(NULL, 4096, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE|MAP_ANONYMOUS, -1, 
0) = 0xb7e8e000
set_thread_area({entry_number:-1 -> 6, base_addr:0xb7e8e6b0, 
limit:1048575, seg_32bit:1, contents:0, read_exec_only:0, 
limit_in_pages:1, seg_not_present:0, useable:1}) = 0
mprotect(0xb7fc7000, 4096, PROT_READ)  = 0
munmap(0xb7fce000, 9791)        = 0
brk(0)                 = 0x804f000
brk(0x8070000)             = 0x8070000
open("/usr/lib/locale/locale-archive", O_RDONLY|O_LARGEFILE) = 3
fstat64(3, {st_mode=S_IFREG|0644, st_size=1282816, ...}) = 0
mmap2(NULL, 1282816, PROT_READ, MAP_PRIVATE, 3, 0) = 0xb7d54000
close(3)                = 0
nanosleep({1,
=======================================================
przerwanie przez ctrl+C powoduje przerwanie działania i uzupełnienie 
wpisu z nanoslep ale już system jest niestabilny i robi głupoty a pomaga 
mu tylko reset

w logach pustka.
żadnych ostrzeżeń

Dnia 11-05-2010 o godz. 15:37 Krzysztof Burghardt napisał(a):
> W dniu 11 maja 2010 15:15 użytkownik Arkadiusz Krysiak
> <kubus___puchatek@wp.pl> napisał:
> > strace wykazał że wchodzi w nanoslep i tam zostaje.
> 
> Zerknij na #131230 [1] w Ubuntu. Może to coś podobnego. Sprawdź co
> masz w /sys/devices/system/clocksource/clocksource0/ w plikach
> available_clocksource i current_clocksource.
> 
> A tak z ciekawości, co to za maszyna, że potrzebujesz jądro -486?
> 
> [1] https://launchpad.net/bugs/131230
> 
> --
> Krzysztof Burghardt <krzysztof@burghardt.pl>
> http://www.burghardt.pl/
> 
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-polish-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> listmaster@lists.debian.org
> Archive:
> [🔎] AANLkTik4VkKgiYSOWOg_LhDrIiaOHfqLN6jnqNagb2ly@mail.gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] AANLkTik4VkKgiYSOWOg_LhDrIiaOHfqLN6jnqNagb2ly@mail.gmail.comReply to: