[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: advies over ssd in JessieOn Saturday 01 November 2014 10:56:18 Matijs van Zuijlen wrote:
> Nog een laatste tip: Zet nooit vm.swappiness=0 zoals soms wordt aangeraden.

Toelichting (evt met links) _waarom_ je dat niet moet doen was informatiever 
geweest.
-- 
GPG: 0x138E41915C7EFED6

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: