[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: debian 11 webdav lentBones,

Jo potser provaria de comparar una captura tcpdump de cada client, per veure si fan servir els mateixos protocols i ports.

Sort !

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: