[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Debian 10 (buster), nftables i iptableshe trobat aquest enllaç que ens ajudarà a la migració iptables ->
nftables
https://wiki.nftables.org/wiki-nftables/index.php/Moving_from_iptables_to_nftables


Reply to: