[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajuda reportar bug letsencrypt (systemd) - [Off-topic]El 5/12/18 a les 16:37, Alex Muntada ha escrit:

...

> 
> * [0] https://bugs.debian.org/810216
> * [1] https://bugs.debian.org/902620

Àlex:

ja estàs completament dins de Matrix, comptes ja basat en zero[1]

:DDDD

* [1]:
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-based_numbering#In_computer_programming


-- 
Atentament, cubells.
--

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: