[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: ajuda reportar bug letsencrypt (systemd)Narcís,

no era així del tot així, ja que `systemctl disable certbot`
sobreentén que es refereix a certbot.service així com `systemctl
status certbot`, i si el veiem diu que està mort de per sí. Algú li
està donant vida...

Resulta que certbot per la part de systemd té un cron també i d'aquesta manera:

- l'script /lib/systemd/system/certbot.service [1]
- el disparador /lib/systemd/system/certbot.timer [2]

per tant, es pot deshabilitar així per la sessió actual:

    systemctl stop certbot.timer

per sessions futures (només aquest no fa sessió actual):

    systemctl disable certbot.timer

Crec que continua sent un bug perquè està duplicat en cron i en
systemd, perquè no avisa, és a dir: mal muntat en general, lo qual les
modificacions per una banda i no l'altre no es propaguen bé. Però el
meu problema sembla que ja està resolt!

Gràcies!
Pedro

[1]

# cat /lib/systemd/system/certbot.service
[Unit]
Description=Certbot
Documentation=file:///usr/share/doc/python-certbot-doc/html/index.html
Documentation=https://letsencrypt.readthedocs.io/en/latest/
[Service]
Type=oneshot
ExecStart=/usr/bin/certbot -q renew
PrivateTmp=true

[2]

# cat /lib/systemd/system/certbot.timer
[Unit]
Description=Run certbot twice daily

[Timer]
OnCalendar=*-*-* 00,12:00:00
RandomizedDelaySec=3600
Persistent=true

[Install]
WantedBy=timers.target


Reply to: