[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smartphone amb DebianLlàstima que la majoria d'aparells que formen la xarxa no usen
programari lliure. Inclús diria que la majoria incompleixen la GPL.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: