[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smartphone amb DebianSi no ha canviat, la interfície d'usuari del Jolla no és lliure. I
potser li queda quelcom de Debian, però ja no usa dpkg.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: