[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Smartphone amb DebianNo estic segur que es refereixin a posar una Debian directament, sense
ser un chroot, dins un telèfon mòbil per a poder seguir usant-lo de
telèfon.

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: