[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [deb-cat] logsave mes netSi poguéssim veure el codi del que estas fent podríem opinar amb
propietat.

Respecte el codi de retorn i la canalització a bash:

false | true
echo ${PIPESTATUS[0]} ${PIPESTATUS[1]}

o bé:

set -o pipefail
false | true || echo ko


Respecte fer una bitàcola (es diu així?), jo acostumo a usar el logger
que ja s'ha comentat pots veure'n un exemple a:
https://gitlab.com/dtv3/dtv3/blob/master/dtv3#L145

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: