[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Problemes amb el sshA Divendres, 22 de novembre de 2013, Javier Serrano Polo va escriure:
> El dv 22 de 11 de 2013 a les 00:38 +0100, Leopold Palomo Avellaneda va
> escriure:
> > ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host
> 
> El client diu que és culpa del servidor. I què diu el servidor?
> 
no trobo res ... 

mira, ara puc connectar-me des de la feina, però des d'una màquina de casa no. 
Potser que hi hagi algo dels dns i si la màquina té un nom que correspongui a 
la IP?

Leo

-- 
--
Linux User 152692
Catalonia

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: