[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb el sshBones,

tinc a casa dos màquines una amb estable i l'altre amb testing. Des de la 
testing puc fer una sessió a una altra màquina (estable) sense problemes.

Però, des de la estable, quan intento fer-la em diu:

ssh leo@maquina.remota.org -vvv
OpenSSH_6.0p1 Debian-4, OpenSSL 1.0.1e 11 Feb 2013
debug1: Reading configuration data /home/leo/.ssh/config
debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh_config
debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for *
debug2: ssh_connect: needpriv 0
debug1: Connecting to maquina.remota.org [XX.YY.221.141] port 22.
debug1: Connection established.
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_rsa type -1
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_rsa-cert type -1
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_dsa type -1
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_dsa-cert type -1
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_ecdsa type -1
debug1: identity file /home/leo/.ssh/id_ecdsa-cert type -1
ssh_exchange_identification: Connection closed by remote host


he mirat log, webs, etc i no trobo res estrany. Alguna idea brillant? 
A més, des d'aquesta màquina he entrat a la remota sense problemes un temps 
ençà. 

Gràcies,


Leo


-- 
--
Linux User 152692     PGP: 0xF944807E
Catalonia
-------------------------------------
A: Because it messes up the order in which people normally read text.
Q: Why is top-posting such a bad thing?
A: Top-posting.
Q: What is the most annoying thing in e-mail?

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: