[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretatdiria que la llista de paquets instal·lats està en aquest fitxer
/var/lib/dpkg/status
quina limitació has trobat a l'rsync?

El 5 d’octubre de 2012 1:06, Ernest Adrogué <nfdisco@gmail.com> ha escrit:
> Gràcies per les idees. Al final, tots tenien alguna limitació crucial, i he
> decidit seguir amb el tar. Tinc un script que es deiu "backup" que llegeix
> un fitxer de configuració, en el cas de l'usuari root conté:
>
> backup sistema
> dest /media/E36C-4852/backup
> source /boot
> source /etc
> source /root
> source /usr/local
> source /var/mail
> source /var/games
> source /var/backups
> source /var/log
> exclude /usr/local/share/games
> exclude *.[gG][zZ]
> exclude *.[bB][zZ]2
>
> llavors l'ordre "backup sistema" crea un arxiu tar.gz en el directori
> /media/E36C-4852/backup/. Si tornes a fer "backup sistema" crea un arxiu
> nou, però només amb els fitxers modificats des de l'últim cop.  Si a algú li
> interessa us el puc enviar.
>
> El que no sé és on es guarda la llista de paquets instal·lats, és a /var/lib
> o /var/cache?
>
> Salutacions.
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 20121004230621.GA15658@doriath.local">http://lists.debian.org/[🔎] 20121004230621.GA15658@doriath.local
>


Reply to: