[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: programes per fer còpies de seguretatOn Fri, Oct 05, 2012 at 08:57:47AM +0200, tictacbum wrote:
> diria que la llista de paquets instal·lats està en aquest fitxer
> /var/lib/dpkg/status

Es pot obtenir amb dpkg --get-selections. Redirigeixes la sortida a un
fitxer i en cas d'haver de reinstal·lar, pots fer dpkg
--set-selections < llistat-paquets.txt i després instal·lar-los a
través de dselect.


-- 
Adrià García-Alzórriz
adriagm@gmail.com
GPG Key ID: 9DE37ED4

Stock's Observation:
	You no sooner get your head above water but what someone pulls
	your flippers off.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: