[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: s'atura el boot al Configuring network interfacesOn Thursday 28 June 2012 16:52:04 xabi@nodo50.org wrote:
> hola,
> 
> fa un mes o així que la màquina (debian testing 32b) es va quedar
> congelada a la línia del boot que referencio al títol del correu.
> 
> no és cap incidència de maquinari perquè amb un live d'estable boota
> correctament.
> 
> amb la live i un # insserv network-manager es va solucionar, tot i que
> cada cop que reiniciava la màquina havia de carregar les 'interfaces' a
> mà.

Hi ha cap missatge als logs? Has mirat la documentació de Debian[1]?

Sovint passava, i passa amb altres SO, que les interfícies es queden esperant 
la configuració automàtica per DHCP, i si el servidor de DHCP no respón, fins 
que no arriba el timeout, l'arranc no continua. Podria ser que el router no 
respongués la petició DHCP?

> a debian user
> ###
> http://info.nodo50.org/4137 | error al sistema
>    ______________________________________
>    a internet la llibertat no és gratuïta
>     ====================================

[1] http://wiki.debian.org/NetworkManager
 
-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: