[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Nuestra editorial espera su manuscritoOn Thursday 28 June 2012 22:49:23 Sisco Garcia wrote:
> Al 28/06/12 18:38, En/na y.giomi@eae-publishing.com ha escrit:
> > Estimado Marsellés Fontanet, A. Robert
> 
> No sé qui és Marsellés Fontanet, A. Robert, però aquest missatge fa tuf
> a spam.

Ho és, i per poc que busquis sobre aquesta editorial trobaràs que la gent diu 
pestes d'ella.

-- 

Marc Olivé
Blau Advisors

www.blauadvisors.com  

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: