[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Error instal·lació PADREHola:

On Wed, 13 Jun 2012 11:10:47 +0200
Eloi Notario <entfe001@gmail.com> wrote:

> El Dilluns 11 Juny 2012 10:45:23 Griera va escriure:
> > Holas:
> >
> > Al instal·lar el programa PADRE en una debian stable (squeeze), m'ha
> > donat l'error:
> >
> >    Starting Installer ...
> >    11-jun-2012 10:35:43 java.util.prefs.FileSystemPreferences
> > syncWorld ADVERTENCIA: Couldn't flush system prefs:
> > java.util.prefs.BackingStoreException: /etc/.java/.systemPrefs/com
> > create failed.
> 
> Jo he baixat el .zip independent de plataforma, desempaquetat a un 
> directori sota el meu home i executant "java -jar irpf.jar" m'ha 
> funcionat tot correctament, fins i tot amb l'OpenJVM de squeeze 
> (testing). Ara no puc corroborar els detalls perquè estic amb Lenny per 
> qüestions laborals, al vespre si de cas ho miro exactament com ho tinc.

Bona solució!! Gràcies!! Salut


> 
> L'instaŀlador no l'he fet servir per a res, a banda que en general 
> desconfio bastant de programes que demanen una instaŀlació i sempre 
> provo si puc fer-los funcionar amb els permisos d'usuari pelat.
> 
> -- 
> Atentament,
> 
> Eloi Notario.
> 
> 
> -- 
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> Archive: [🔎] 201206131110.47172.entfe001@gmail.com">http://lists.debian.org/[🔎] 201206131110.47172.entfe001@gmail.com
> 


Reply to: