[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Expedent X (org)A Dijous, 29 de setembre de 2011 17:43:33, Eloi Notario va escriure:

> Però vaja, provo a treure els paquets xserver-xorg-video-{fbdev,vmware} i
> us dic alguna cosa. Bastonades de cec.

Igual, salta el mateix error.

Pel que veig el xorg.conf.new no és usable directament com a tal, sinó que és 
un esquelet per intentar iniciar unes X i anar provant configuracions, comença 
provant drivers de vídeo i (suposo) continuarà després amb teclat, ratolí i 
demés històries. Però s'estavella a la primera de canvi. Ja em veig fent el 
xorg.conf a mà, el que tinc antic de Lenny tira de fglrx i peta com una traca 
valenciana. Que tampoc és crític perquè les X funcionen i puc treballar, però 
m'agradaria afinar-les bé.

Adjunto /root/xorg.conf.new i /var/log/Xorg.log.0.old com a referència 
(/var/log/Xorg.log.0 té les dades de la sessió X actual)

En tot cas, moltes gràcies per haver-me fet cas :-)

P.S: Els monitors de la llançadora T1-T2 de l'aeroport de Barcelona tiren d'X. 
Inconfusible el cursor en forma d'X (valgui la redundància) al centre de la 
pantalla.
Section "ServerLayout"
	Identifier   "X.org Configured"
	Screen   0 "Screen0" 0 0
	Screen   1 "Screen1" RightOf "Screen0"
	InputDevice  "Mouse0" "CorePointer"
	InputDevice  "Keyboard0" "CoreKeyboard"
EndSection

Section "Files"
	ModulePath  "/usr/lib/xorg/modules"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/misc"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/cyrillic"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi/:unscaled"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi/:unscaled"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/Type1"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/100dpi"
	FontPath   "/usr/share/fonts/X11/75dpi"
	FontPath   "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
	FontPath   "built-ins"
EndSection

Section "Module"
	Load "dri"
	Load "dri2"
	Load "record"
	Load "dbe"
	Load "extmod"
	Load "glx"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier "Keyboard0"
	Driver   "kbd"
EndSection

Section "InputDevice"
	Identifier "Mouse0"
	Driver   "mouse"
	Option	  "Protocol" "auto"
	Option	  "Device" "/dev/input/mice"
	Option	  "ZAxisMapping" "4 5 6 7"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier  "Monitor0"
	VendorName  "Monitor Vendor"
	ModelName  "Monitor Model"
EndSection

Section "Monitor"
	Identifier  "Monitor1"
	VendorName  "Monitor Vendor"
	ModelName  "Monitor Model"
EndSection

Section "Device"
    ### Available Driver options are:-
    ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
    ### <percent>: "<f>%"
    ### [arg]: arg optional
    #Option   "NoAccel"      	# [<bool>]
    #Option   "SWcursor"      	# [<bool>]
    #Option   "Dac6Bit"      	# [<bool>]
    #Option   "Dac8Bit"      	# [<bool>]
    #Option   "BusType"      	# [<str>]
    #Option   "CPPIOMode"     	# [<bool>]
    #Option   "CPusecTimeout"   	# <i>
    #Option   "AGPMode"      	# <i>
    #Option   "AGPFastWrite"    	# [<bool>]
    #Option   "AGPSize"      	# <i>
    #Option   "GARTSize"      	# <i>
    #Option   "RingSize"      	# <i>
    #Option   "BufferSize"     	# <i>
    #Option   "EnableDepthMoves"  	# [<bool>]
    #Option   "EnablePageFlip"   	# [<bool>]
    #Option   "NoBackBuffer"    	# [<bool>]
    #Option   "DMAForXv"      	# [<bool>]
    #Option   "FBTexPercent"    	# <i>
    #Option   "DepthBits"     	# <i>
    #Option   "PCIAPERSize"    	# <i>
    #Option   "AccelDFS"      	# [<bool>]
    #Option   "IgnoreEDID"     	# [<bool>]
    #Option   "CustomEDID"     	# [<str>]
    #Option   "DisplayPriority"  	# [<str>]
    #Option   "PanelSize"     	# [<str>]
    #Option   "ForceMinDotClock"  	# <freq>
    #Option   "ColorTiling"    	# [<bool>]
    #Option   "VideoKey"      	# <i>
    #Option   "RageTheatreCrystal" 	# <i>
    #Option   "RageTheatreTunerPort" 	# <i>
    #Option   "RageTheatreCompositePort" 	# <i>
    #Option   "RageTheatreSVideoPort" 	# <i>
    #Option   "TunerType"     	# <i>
    #Option   "RageTheatreMicrocPath" 	# <str>
    #Option   "RageTheatreMicrocType" 	# <str>
    #Option   "ScalerWidth"    	# <i>
    #Option   "RenderAccel"    	# [<bool>]
    #Option   "SubPixelOrder"   	# [<str>]
    #Option   "ClockGating"    	# [<bool>]
    #Option   "VGAAccess"     	# [<bool>]
    #Option   "ReverseDDC"     	# [<bool>]
    #Option   "LVDSProbePLL"    	# [<bool>]
    #Option   "AccelMethod"    	# <str>
    #Option   "DRI"        	# [<bool>]
    #Option   "ConnectorTable"   	# <str>
    #Option   "DefaultConnectorTable" 	# [<bool>]
    #Option   "DefaultTMDSPLL"   	# [<bool>]
    #Option   "TVDACLoadDetect"  	# [<bool>]
    #Option   "ForceTVOut"     	# [<bool>]
    #Option   "TVStandard"     	# <str>
    #Option   "IgnoreLidStatus"  	# [<bool>]
    #Option   "DefaultTVDACAdj"  	# [<bool>]
    #Option   "Int10"       	# [<bool>]
    #Option   "EXAVSync"      	# [<bool>]
    #Option   "ATOMTVOut"     	# [<bool>]
    #Option   "R4xxATOM"      	# [<bool>]
    #Option   "ForceLowPowerMode" 	# [<bool>]
    #Option   "DynamicPM"     	# [<bool>]
    #Option   "NewPLL"       	# [<bool>]
    #Option   "ZaphodHeads"    	# <str>
	Identifier "Card0"
	Driver   "radeon"
	BusID    "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Device"
    ### Available Driver options are:-
    ### Values: <i>: integer, <f>: float, <bool>: "True"/"False",
    ### <string>: "String", <freq>: "<f> Hz/kHz/MHz",
    ### <percent>: "<f>%"
    ### [arg]: arg optional
    #Option   "ShadowFB"      	# [<bool>]
    #Option   "DefaultRefresh"   	# [<bool>]
    #Option   "ModeSetClearScreen" 	# [<bool>]
	Identifier "Card1"
	Driver   "vesa"
	BusID    "PCI:1:5:0"
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen0"
	Device   "Card0"
	Monitor  "Monitor0"
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   1
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   4
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   8
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   15
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   16
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   24
	EndSubSection
EndSection

Section "Screen"
	Identifier "Screen1"
	Device   "Card1"
	Monitor  "Monitor1"
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   1
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   4
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   8
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   15
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   16
	EndSubSection
	SubSection "Display"
		Viewport  0 0
		Depth   24
	EndSubSection
EndSection

Attachment: Xorg.0.log.old
Description: application/trash


Reply to: