[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [ot] gpg caducadala curiositat malsana m'ha pogut, he vist les capçaleres del teu mail
i...

> User-Agent: Gnus/5.13 (Gnus v5.13) Emacs/24.0.50 (gnu/linux)

lluis, que mutt et semblava massa poc friki :)?

On Thu, 04 Nov 2010 15:52:48 +0100, xscript@gmx.net (Lluís) wrote:
> xabi writes:
> 
>> que em recomaneu que sigui fàcil de llegir, i què és millor fer?
> 
> Per a fer que? Jo el que et recomanaria es que utilitzessis 'seahorse'
> enlloc del command line XD
> 
> En quant a la caducitat, si no recordo malament, no hi ha extensio
> possible. El que hauries de fer es crear una clau nova i associar-la a
> la mateix identitat (nom / email).
> 
> [explicacio treta de la maniga, pero te sentit]
> 
> El que hauria estat millor, es que creessis la nova clau uns dies abans,
> i que signessis la seva veracitat amb la clau vella, de forma que
> "automaticament" tothom que confies amb l'anterior clau, pugui confiar
> ara amb la nova (dic jo que en casos com aquests, la confianc,a es una
> propietat transitiva).
> 
> apa!
> 
> -- 
> "And it's much the same thing with knowledge, for whenever you learn
> something new, the whole world becomes that much richer."
> -- The Princess of Pure Reason, as told by Norton Juster in The Phantom
> Tollbooth

-- 

xavi    ||   lorajoler[at]paranoici.org


Reply to: