[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer un pont entre a wifi i la ethernetHola
He posat lo que en Marc m'ha dit:
 
Hola Xavi,

perque no proves aquest network/interfaces:

auto lo br0
iface lo inet loopback
iface eth0 inet manual
iface wlan0 inet manual
iface br0 inet static
        bridge_ports eth0 wlan0
        address 192.168.2.111
        broadcast 192.168.2.255
        netmask 255.255.255.0
        gateway 192.168.2.1
pre-up iwconfig wlan0 essid casa key s:*************


--
Marc

ademés he fet lo del peplluis

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

però al fer lo de:

iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -o ra0 -j MASQUERADE
iptables v1.4.2: Can't use -i with POSTROUTING

De moment va la wifi i es comuniquen per ethernet tots dos ordinadors, perquè amb el x2vnc des de el 1r i el vnc al segon puc passar el cursor de un ordinador al altre. A més al fer un ping tots dos es responen. I també puc accedir per ftp del 1r al segon. I desde el 2n puc accedir a la web que tinc al 1r amb apache.
Però el 2n no es connecta a Internet.

La configuracio del segon es:
direccio IP 192.168.2.123
mascara 255.255.255.0
Router 192.168.2.111 (que el la direcció del bridge del 1r)
servidor DNS 8.8.8.8

Qué estic fent malament?

XAvi.


Reply to: