[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: com fer un pont entre a wifi i la ethernetOn Wed, 15 Sep 2010 16:55:48 +0200, XAvi <xavier@esdebian.org> wrote:
> Al meu /etc/network/interfaces hi tinc:
> 
> # This file describes the network interfaces available on your system
> # and how to activate them. For more information, see interfaces(5).
> 
> # The loopback network interface
> auto lo
> iface lo inet loopback
> 
> iface ra0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> gateway 192.168.2.1
> wireless-key s:*************
> wireless-essid casa
> auto ra0
> 
> # The primary network interface
> allow-hotplug eth0
> iface eth0 inet static
>    address 192.168.1.111
>    netmask 255.255.255.0
>    network 192.168.1.0
>    broadcast 192.168.1.255
> auto eth0
> 
> he provat a fer
> 
> auto ra0
> auto eth0
> auto br0
> iface br0 inet static
> address 192.168.2.XXX
>  netmask 255.255.255.0
>  broadcast 192.168.2.255
> gateway 192.168.2.1
> bridge_ports ra0 eth0
> 
> i també:
> iface ra0 inet static
> address 192.168.2.XXX
> netmask 255.255.255.0
> gateway 192.168.2.1
> wireless-key s:*************
> wireless-essid casa
> auto ra0
> auto eth0
> auto br0
> iface br0 inet static
> address 192.168.2.XXX
>  netmask 255.255.255.0
>  broadcast 192.168.2.255
> gateway 192.168.2.1
> bridge_ports ra0 eth0
> 
> Però deixa de anarme la wifi. I no navega. No va internet. ni el Ping
> www.google.com ni rés.

A veure...

si no ho entenc malament vols connectar un ordinador a internet fent
servir un altre com a router, no?
Jo això ho he fet a casa i funciona perfectament.

Primer de tot prova les connexions individualment, vull dir la connexió
entre els dos ordinadors a través de la connexió ethernet per una banda i
l'ordinador amb la connexió wifi cap a internet per l'altra. Un cop vegis
que tot funciona serà el moment de dir-l'hi al debian que fa de 'pont' que
deixi passar el trànsit de la xarxa amb cable cap a la xarxa wifi. (si cal
el model es pot configurar perfectament al inrevés, cable cap a el router a
internet i el wifi entre els PC's).

Un exemple:

PC 1                PC2            Router ADSL
-------------------------------------------------------------------------
Ethernet (eth0)          Ethernet (eth0)
address 192.168.0.10        address 192.168.0.1
netmask 255.255.255.0       netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1        gateway (no cal)
DNS (els teus públics)       DNS (no cal)

                  Wifi (ra0)         Wifi
                  address 192.168.1.10    address
192.168.1.1
                  netmask 255.255.255.0   netmask
255.255.255.0
                  gateway 192.168.1.1    gateway (no
cal)
                  DNS (els teus públics)   DNS (no cal)

La seguretat del AP te la deixo a tu...

Un cop ho tens funcionant, per activar les comunicacions a través del PC2

1 - Cal habilitar el pas a través de PC2 amb (executar-lo com root)

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

2 - cal convertir el trànsit de PC1 i que ha de passar per PC2 per que
sembli que la envia PC2 (executar-lo com root)

iptables -t nat -A POSTROUTING -i eth0 -o ra0 -j MASQUERADE

i ja està, un ping des de PC1 hauria d'arribar a internet...

SalutacionsReply to: