[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Problemes amb WacomHola,
tinc problemes per fer funcionar una tauleta Wacom amb Debian
Lenny/KDE 3.10. Després de cercar i provar tot tipus de "receptes" que
hi ha a Internet em trobo encallat.

Tinc instal·lats els següents paquets:

jordi@debian:~$ apt-cache search wacom
wacom-tools - utilities for Wacom tablet devices
xserver-xorg-input-wacom - X.Org X server -- Wacom input driver
jordi@debian:~$

jordi@debian:~$ more /proc/bus/usb/devices
T: Bus=01 Lev=01 Prnt=01 Port=02 Cnt=02 Dev#= 4 Spd=1.5 MxCh= 0
D: Ver= 1.10 Cls=00(>ifc ) Sub=00 Prot=00 MxPS= 8 #Cfgs= 1
P: Vendor=056a ProdID=0015 Rev= 4.03
S: Manufacturer=WACOM
S: Product=CTE-440-U V4.0-3
C:* #Ifs= 1 Cfg#= 1 Atr=80 MxPwr= 40mA
I:* If#= 0 Alt= 0 #EPs= 1 Cls=03(HID ) Sub=01 Prot=02 Driver=wacom
E: Ad=81(I) Atr=03(Int.) MxPS=  8 Ivl=10ms

jordi@debian:~$ more /proc/bus/usb/devices
I: Bus=0003 Vendor=056a Product=0015 Version=0403
N: Name="Wacom Graphire4 4x5"
P: Phys=
S: Sysfs=/class/input/input2
U: Uniq=
H: Handlers=mouse0 event2
B: EV=1f
B: KEY=1c63 0 70011 0 0 0 0 0 0 0 0
B: REL=100
B: ABS=100 3000003
B: MSC=1

jordi@debian:~$ lsmod |grep wacom
wacom         15776 0
usbcore        118224 5 usbhid,wacom,ehci_hcd,ohci_hcd

Connecto i desconnecto la Wacom:

debian:/home/jordi# tail /var/log/messages
Sep 15 18:43:44 debian kernel: [ 2790.644025] usb 1-3: USB disconnect, address 5
Sep 15 18:43:52 debian kernel: [ 2799.549545] usb 1-3: new low speed
USB device using ohci_hcd and address 6
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.772641] usb 1-3: configuration
#1 chosen from 1 choice
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.775728] input: Wacom Graphire4
4x5 as /class/input/input7
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.802601] usb 1-3: New USB device
found, idVendor=056a, idProduct=0015
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.802608] usb 1-3: New USB device
strings: Mfr=1, Product=6, SerialNumber=0
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.802613] usb 1-3: Product: CTE-440-U V4.0-3
Sep 15 18:43:53 debian kernel: [ 2799.802617] usb 1-3: Manufacturer: WACOM
Sep 15 18:43:53 debian logger: device 1-3:1.0 is bound to the wacom driver
Sep 15 18:43:53 debian logger: no need to rebind

debian:/home/jordi# locate wacom.ko
/lib/modules/2.6.26-2-686/kernel/drivers/input/tablet/wacom.ko

Alguna idea sobre què puc fer o mirar?

Jordi


Reply to: