[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Compartir internet per Wi-FiA Dimarts, 3 d'agost de 2010 00:59:56, Orestes Mas va escriure:

> Enrutar la interfície wireless a la wired, fent NAT
> ===================================================
> 
> iptables -A FORWARD -i eth0 -o wlan0 -m state --state ESTABLISHED,RELATED
> -j ACCEPT
> iptables -A FORWARD -i wlan0 -o eth0 -j ACCEPT
> iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Aquí m'havia oblidat de dir que cal activar l'ip_forward, en cas que en la 
nostra distribució no vingui activat de sèrie:

echo "1" > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

Aquest matí m'ha costat mitja hora fer que tornés a funcionar tot, fins que no 
m'he adonat d'això.

Orestes.


Reply to: