[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XP no em troba el Samba PDCperdó, volia dir el winbind, però veig que estava liat, el winbind és per 
l'autenticació d'usuaris i grups, no per resoldre noms :P

A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
> Quin dimoni es aquest? Em pensava que samba s'ocupava de WINS, al menys
> això es el que he llegit. El que m'estranya es que si faig ping a PDC
> resol sense cap problema i sense servidor dns deu fer servir wins, fins hi
> tot he provat a posar-ho al lmhosts (ho vaig llegir en algun lloc) i a
> configurar la xarxa manualment i especificar PDC com a servidor de WINS, i
> segueix sense funcionar... és tot molt estrany!
> 
> Gracies.
> 
> 2010/4/15 tictac <tictacbum@gmail.com>
> 
> > sembla que no resolgui el nom GRUPO, pot ser que tinguis el dimoni wins
> > aturat?
> >
> > A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
> > > Hola,
> > >
> > > a un temps vaig muntar un PDC amb Samba+LDAP, mentres vaig estar fent
> > > les proves tot funcionava bastant correcte. Podia donar d'alta les
> > > màquines automaticament, etc. El problema es que ho vaig deixar aparcat
> > > i només ho feia servir coma servidor d'arxius, i ara que he volgut
> > > tornar a
> >
> > registrar
> >
> > > màquines i que ja ho volia posar en producció em trobo que surt un
> > > error
> >
> > en
> >
> > > el moment en intento unir un XP al domini, és el següent:
> > >
> > > *==========================
> > > Nota: esta información está dirigida a un administrador de red. Si
> > > usted
> >
> > no
> >
> > > lo es, notifique al administrador de red que ha recibido esta
> > > información que se ha registrado en el archivo
> > > C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt.
> > >
> > > Es posible que el nombre de dominio "GRUPO" sea un nombre de dominio
> > > NetBIOS. Si este es el caso, compruebe que el nombre de dominio está
> > > registrado correctamente con WINS.
> > >
> > > Si está seguro de que el nombre no es un nombre de dominio NetBIOS, la
> > > siguiente información le ayuda a solucionar los problemas con su
> > > configuración DNS:
> > >
> > > Ocurrió un error al hacer una consulta al DNS para el registro de
> >
> > recursos
> >
> > > de ubicación de servicio (SRV) usado para ubicar un controlador de
> >
> > dominio
> >
> > > para el dominio GRUPO:
> > >
> > > El error fue: "El nombre DNS no existe."
> > > (código de error 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
> > >
> > > La solicitud era para el registro SRV para _ldap._tcp.dc._msdcs.GRUPO
> > >
> > > Las siguientes son causas comunes de este error:
> > >
> > > -El registro SRV de DNS no está registrado en el DNS.
> > >
> > > -Una o más de las siguientes zonas no incluye delegación a sus zonas
> > > secundarias:
> > >
> > > GRUPO
> > > . (la zona raíz)
> > >
> > > Haga clic en Ayuda para obtener más obtener más información sobre cómo
> > > corregir este problema.
> > > ============================*
> > >
> > > Adjunto també el dcdiag. No se si és degut a alguna actualització o que
> >
> > pot
> >
> > > ser pero no hi ha manera. He googlejat alguna solució pero no la trobo
> >
> > per
> >
> > > enlloc, ja que per resoldre els noms faig servir WINS, no tinc res de
> > > DNS configurat.
> > >
> > > Adjunto també el smb.conf:
> > > *=============================
> > > [global]
> > > # configuracion basica del servidor
> > > workgroup = grupo
> > > netbios name = pdc
> > > server string = PDCServer
> > > socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192
> > > SO_RCVBUF=8192 # configuracion para que la maquina sea el PDC master
> > > os level = 65
> > > preferred master = yes
> > > local master = yes
> > > domain master = yes
> > > domain logons = yes
> > > # configuracion de seguridad y conexion
> > > security = user
> > > guest ok = no
> > > encrypt passwords = true
> > > null passwords = no
> > > # Afegits pels softlinks
> > > follow symlinks = yes
> > > wide symlinks = yes
> > > unix extensions = no
> > > # hosts allow es para que solo permita las maquinas de la LAN
> >
> > (192.168.0.x)
> >
> > > hosts allow = 127.0.0.1 10.118.1.0/255.255.255.0
> > > wins support = yes
> > > name resolve order = wins lmhosts host bcast
> > > dns proxy = no
> > > # otras configuraciones varias para SAMBA
> > > log file = /var/log/samba/log.%m
> > > log level = 2
> > > max log size = 50
> > > hide unreadable = yes
> > > hide dot files = yes
> > > # parametros para el soporte de LDAP
> > > passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
> > > ldap suffix = dc=grupoescada
> > > ldap machine suffix = ou=machines
> > > ldap user suffix = ou=users
> > > ldap group suffix = ou=groups
> > > ldap admin dn = cn=admin,dc=grupoescada
> > > ldap delete dn = no
> > > enable privileges = yes
> > > # para permitir a los usuarios cambiar su clave desde Windows
> > > ldap password sync = yes
> > > # perfiles moviles de usuario, carpeta home y script de inicio
> > > logon home = \\%L\%U\.profile
> > > logon drive = H:
> > > logon path = \\%L\profiles\%U
> > > #logon script = netlogon.bat OR %U.bat
> > > logon script = %U.bat
> > > # script para automatizar la adicion de cuentas de maquinas
> > > # al arbol LDAP cuando estas se unan por primera vez al dominio
> > > add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
> > > unix charset = ISO8859-15
> > >
> > > #=== Recursos SAMBA ===
> > > # ruta en donde se alojaran el(los) script(s) de inicio
> > > [netlogon]
> > >    path = /home/samba/netlogon
> > >    guest ok = no
> > >    read only = yes
> > >    browseable = no
> > >   #root preexec =
> > >
> > > # carpetas home de los usuarios
> > > #[homes]
> > > #   path = /home/%U
> > > #   comment = Carpetas HOME
> > > #   browseable = no
> > > #   writeable = yes
> > > #   valid users = %S
> > > #   read only = no
> > > #   guest ok = no
> > > #   inherit permissions = yes
> > >
> > > # carpeta en donde se guardan los perfiles de los usuarios
> > > [profiles]
> > >    path = /home/samba/profiles
> > >    writeable = yes
> > >    browseable = no
> > >    default case = lower
> > >    preserve case = no
> > >    short preserve case = no
> > >    case sensitive = no
> > >    hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
> > >    create mask = 0600
> > >    directory mask = 0700
> > >    csc policy = disable
> > > #Aqui compartim els fitxers
> > > [arxius]
> > >   path = /home/samba/fileserver
> > >   writeable = yes
> > >   browseable = yes
> > >   case sensitive = no
> > >   create mask = 0660
> > >   directory mask = 0770
> > >
> > > =============================*
> > >
> > > No se si algú si ha trobat i ho ha pogut solucionar o té alguna idea.
> > > Gracies.
> >
> > --
> > To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> > with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact
> > listmaster@lists.debian.org
> > Archive: 201004151519.51729.tictacbum@gmail.com">http://lists.debian.org/201004151519.51729.tictacbum@gmail.com
> 


Reply to: