[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XP no em troba el Samba PDCQuin dimoni es aquest? Em pensava que samba s'ocupava de WINS, al menys això es el que he llegit. El que m'estranya es que si faig ping a PDC resol sense cap problema i sense servidor dns deu fer servir wins, fins hi tot he provat a posar-ho al lmhosts (ho vaig llegir en algun lloc) i a configurar la xarxa manualment i especificar PDC com a servidor de WINS, i segueix sense funcionar... és tot molt estrany!

Gracies.

2010/4/15 tictac <tictacbum@gmail.com>
sembla que no resolgui el nom GRUPO, pot ser que tinguis el dimoni wins
aturat?

A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
> Hola,
>
> a un temps vaig muntar un PDC amb Samba+LDAP, mentres vaig estar fent les
> proves tot funcionava bastant correcte. Podia donar d'alta les màquines
> automaticament, etc. El problema es que ho vaig deixar aparcat i només ho
> feia servir coma servidor d'arxius, i ara que he volgut tornar a registrar
> màquines i que ja ho volia posar en producció em trobo que surt un error en
> el moment en intento unir un XP al domini, és el següent:
>
> *==========================
> Nota: esta información está dirigida a un administrador de red. Si usted no
> lo es, notifique al administrador de red que ha recibido esta información
> que se ha registrado en el archivo C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt.
>
> Es posible que el nombre de dominio "GRUPO" sea un nombre de dominio
> NetBIOS. Si este es el caso, compruebe que el nombre de dominio está
> registrado correctamente con WINS.
>
> Si está seguro de que el nombre no es un nombre de dominio NetBIOS, la
> siguiente información le ayuda a solucionar los problemas con su
> configuración DNS:
>
> Ocurrió un error al hacer una consulta al DNS para el registro de recursos
> de ubicación de servicio (SRV) usado para ubicar un controlador de dominio
> para el dominio GRUPO:
>
> El error fue: "El nombre DNS no existe."
> (código de error 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
>
> La solicitud era para el registro SRV para _ldap._tcp.dc._msdcs.GRUPO
>
> Las siguientes son causas comunes de este error:
>
> -El registro SRV de DNS no está registrado en el DNS.
>
> -Una o más de las siguientes zonas no incluye delegación a sus zonas
> secundarias:
>
> GRUPO
> . (la zona raíz)
>
> Haga clic en Ayuda para obtener más obtener más información sobre cómo
> corregir este problema.
> ============================*
>
> Adjunto també el dcdiag. No se si és degut a alguna actualització o que pot
> ser pero no hi ha manera. He googlejat alguna solució pero no la trobo per
> enlloc, ja que per resoldre els noms faig servir WINS, no tinc res de DNS
> configurat.
>
> Adjunto també el smb.conf:
> *=============================
> [global]
> # configuracion basica del servidor
> workgroup = grupo
> netbios name = pdc
> server string = PDCServer
> socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
> # configuracion para que la maquina sea el PDC master
> os level = 65
> preferred master = yes
> local master = yes
> domain master = yes
> domain logons = yes
> # configuracion de seguridad y conexion
> security = user
> guest ok = no
> encrypt passwords = true
> null passwords = no
> # Afegits pels softlinks
> follow symlinks = yes
> wide symlinks = yes
> unix extensions = no
> # hosts allow es para que solo permita las maquinas de la LAN (192.168.0.x)
> hosts allow = 127.0.0.1 10.118.1.0/255.255.255.0
> wins support = yes
> name resolve order = wins lmhosts host bcast
> dns proxy = no
> # otras configuraciones varias para SAMBA
> log file = /var/log/samba/log.%m
> log level = 2
> max log size = 50
> hide unreadable = yes
> hide dot files = yes
> # parametros para el soporte de LDAP
> passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
> ldap suffix = dc=grupoescada
> ldap machine suffix = ou=machines
> ldap user suffix = ou=users
> ldap group suffix = ou=groups
> ldap admin dn = cn=admin,dc=grupoescada
> ldap delete dn = no
> enable privileges = yes
> # para permitir a los usuarios cambiar su clave desde Windows
> ldap password sync = yes
> # perfiles moviles de usuario, carpeta home y script de inicio
> logon home = \\%L\%U\.profile
> logon drive = H:
> logon path = \\%L\profiles\%U
> #logon script = netlogon.bat OR %U.bat
> logon script = %U.bat
> # script para automatizar la adicion de cuentas de maquinas
> # al arbol LDAP cuando estas se unan por primera vez al dominio
> add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
> unix charset = ISO8859-15
>
> #=== Recursos SAMBA ===
> # ruta en donde se alojaran el(los) script(s) de inicio
> [netlogon]
>       path = /home/samba/netlogon
>       guest ok = no
>       read _only_ = yes
>       browseable = no
>     #root preexec =
>
> # carpetas home de los usuarios
> #[homes]
> #      path = /home/%U
> #      comment = Carpetas HOME
> #      browseable = no
> #      writeable = yes
> #      valid users = %S
> #      read _only_ = no
> #      guest ok = no
> #      inherit permissions = yes
>
> # carpeta en donde se guardan los perfiles de los usuarios
> [profiles]
>       path = /home/samba/profiles
>       writeable = yes
>       browseable = no
>       default case = lower
>       preserve case = no
>       short preserve case = no
>       case sensitive = no
>       hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
>       create mask = 0600
>       directory mask = 0700
>       csc policy = disable
> #Aqui compartim els fitxers
> [arxius]
>     path = /home/samba/fileserver
>     writeable = yes
>     browseable = yes
>     case sensitive = no
>     create mask = 0660
>     directory mask = 0770
>
> =============================*
>
> No se si algú si ha trobat i ho ha pogut solucionar o té alguna idea.
> Gracies.
>


--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Archive: 201004151519.51729.tictacbum@gmail.com" target="_blank">http://lists.debian.org/201004151519.51729.tictacbum@gmail.com
--
I don't believe in destiny... Yes, you do. You just don't know it yet.
http://web.quefarem.net

Reply to: