[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: XP no em troba el Samba PDCsembla que no resolgui el nom GRUPO, pot ser que tinguis el dimoni wins 
aturat?

A Dijous, 15 d'abril de 2010, SuRGeN va escriure:
> Hola,
> 
> a un temps vaig muntar un PDC amb Samba+LDAP, mentres vaig estar fent les
> proves tot funcionava bastant correcte. Podia donar d'alta les màquines
> automaticament, etc. El problema es que ho vaig deixar aparcat i només ho
> feia servir coma servidor d'arxius, i ara que he volgut tornar a registrar
> màquines i que ja ho volia posar en producció em trobo que surt un error en
> el moment en intento unir un XP al domini, és el següent:
> 
> *==========================
> Nota: esta información está dirigida a un administrador de red. Si usted no
> lo es, notifique al administrador de red que ha recibido esta información
> que se ha registrado en el archivo C:\WINDOWS\debug\dcdiag.txt.
> 
> Es posible que el nombre de dominio "GRUPO" sea un nombre de dominio
> NetBIOS. Si este es el caso, compruebe que el nombre de dominio está
> registrado correctamente con WINS.
> 
> Si está seguro de que el nombre no es un nombre de dominio NetBIOS, la
> siguiente información le ayuda a solucionar los problemas con su
> configuración DNS:
> 
> Ocurrió un error al hacer una consulta al DNS para el registro de recursos
> de ubicación de servicio (SRV) usado para ubicar un controlador de dominio
> para el dominio GRUPO:
> 
> El error fue: "El nombre DNS no existe."
> (código de error 0x0000232B RCODE_NAME_ERROR)
> 
> La solicitud era para el registro SRV para _ldap._tcp.dc._msdcs.GRUPO
> 
> Las siguientes son causas comunes de este error:
> 
> -El registro SRV de DNS no está registrado en el DNS.
> 
> -Una o más de las siguientes zonas no incluye delegación a sus zonas
> secundarias:
> 
> GRUPO
> . (la zona raíz)
> 
> Haga clic en Ayuda para obtener más obtener más información sobre cómo
> corregir este problema.
> ============================*
> 
> Adjunto també el dcdiag. No se si és degut a alguna actualització o que pot
> ser pero no hi ha manera. He googlejat alguna solució pero no la trobo per
> enlloc, ja que per resoldre els noms faig servir WINS, no tinc res de DNS
> configurat.
> 
> Adjunto també el smb.conf:
> *=============================
> [global]
> # configuracion basica del servidor
> workgroup = grupo
> netbios name = pdc
> server string = PDCServer
> socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWDELAY SO_SNDBUF=8192 SO_RCVBUF=8192
> # configuracion para que la maquina sea el PDC master
> os level = 65
> preferred master = yes
> local master = yes
> domain master = yes
> domain logons = yes
> # configuracion de seguridad y conexion
> security = user
> guest ok = no
> encrypt passwords = true
> null passwords = no
> # Afegits pels softlinks
> follow symlinks = yes
> wide symlinks = yes
> unix extensions = no
> # hosts allow es para que solo permita las maquinas de la LAN (192.168.0.x)
> hosts allow = 127.0.0.1 10.118.1.0/255.255.255.0
> wins support = yes
> name resolve order = wins lmhosts host bcast
> dns proxy = no
> # otras configuraciones varias para SAMBA
> log file = /var/log/samba/log.%m
> log level = 2
> max log size = 50
> hide unreadable = yes
> hide dot files = yes
> # parametros para el soporte de LDAP
> passdb backend = ldapsam:ldap://127.0.0.1
> ldap suffix = dc=grupoescada
> ldap machine suffix = ou=machines
> ldap user suffix = ou=users
> ldap group suffix = ou=groups
> ldap admin dn = cn=admin,dc=grupoescada
> ldap delete dn = no
> enable privileges = yes
> # para permitir a los usuarios cambiar su clave desde Windows
> ldap password sync = yes
> # perfiles moviles de usuario, carpeta home y script de inicio
> logon home = \\%L\%U\.profile
> logon drive = H:
> logon path = \\%L\profiles\%U
> #logon script = netlogon.bat OR %U.bat
> logon script = %U.bat
> # script para automatizar la adicion de cuentas de maquinas
> # al arbol LDAP cuando estas se unan por primera vez al dominio
> add machine script = /usr/sbin/smbldap-useradd -w "%u"
> unix charset = ISO8859-15
> 
> #=== Recursos SAMBA ===
> # ruta en donde se alojaran el(los) script(s) de inicio
> [netlogon]
>    path = /home/samba/netlogon
>    guest ok = no
>    read only = yes
>    browseable = no
>   #root preexec =
> 
> # carpetas home de los usuarios
> #[homes]
> #   path = /home/%U
> #   comment = Carpetas HOME
> #   browseable = no
> #   writeable = yes
> #   valid users = %S
> #   read only = no
> #   guest ok = no
> #   inherit permissions = yes
> 
> # carpeta en donde se guardan los perfiles de los usuarios
> [profiles]
>    path = /home/samba/profiles
>    writeable = yes
>    browseable = no
>    default case = lower
>    preserve case = no
>    short preserve case = no
>    case sensitive = no
>    hide files = /desktop.ini/ntuser.ini/NTUSER.*/
>    create mask = 0600
>    directory mask = 0700
>    csc policy = disable
> #Aqui compartim els fitxers
> [arxius]
>   path = /home/samba/fileserver
>   writeable = yes
>   browseable = yes
>   case sensitive = no
>   create mask = 0660
>   directory mask = 0770
> 
> =============================*
> 
> No se si algú si ha trobat i ho ha pogut solucionar o té alguna idea.
> Gracies.
> 


Reply to: