[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Autentificació Ldap i d'altres ...Gràcies a tots

Comento una mica el tema, tal com ha anat fins ara.

 

L'article  http://www.debian-administration.org/articles/585 és el que m'ha donat millors resultats, de fet hores d'ara tinc usuaris ldap que es poden loguejar al sistema client i també al servidor.

Apuntar que he hagut d'afegir    bind_policy soft    a   /etc/libnss-ldap.conf  per mor del que diuen a  http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=375077

També que durant la reconfiguració  de libpam-ldap i libnss-ldap allà on proposava ldapi:/// ho he substituit per ldap:// de tal manera que per exemple  /etc/libnss-ldap.conf ha quedat amb:

Al servidor

base dc=example,dc=org
uri ldap://127.0.0.1
Al client
base dc=example,dc=org
uri ldap://192.168.10.1
 
Els homes d'usuari es munten per nfs amb autofs
 
Al servidor
usuari@debian:~$ cat /etc/exports 
/home 192.168.10.0/24(rw,sync,no_subtree_check)
Al client
usuari@debian:~$ cat /etc/auto.master
/home  /etc/auto.home
usuari@debian:~$ cat /etc/auto.home 
*  -fstype=nfs,soft,intr,rsize=8192,wsize=8192,nosuid  192.168.10.1:/home/&
A  /etc/pam.d/common-session hi tinc
session required        pam_unix.so
session required        pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
I si el login amb l'usuari ldap el faig al servidor el seu home es crea automàticament, però jo voldria que aquest comportament el tingués quan ho fes també des de les màquines clients, vull dir que si algú ho veu i ho diu m'aniria de conya perquè hores d'ara ja tinc el caparró força espés.
 
De moment amb això ja faig, ara el següent pas serà mirar com migrar les dades dels alumnes per generar els usuaris pertinents i automatitzar-ho.
Vinga ... 

Reply to: