[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Indexes del Apache2El Diumenge 13 Juliol 2008, Carles Briansó va escriure:
> Has comprovat que tinguis el allowoverride amb els permisos activats?
>
> per assegurar-te'n prova amb
> allowoverride All

Tenc la configuració que arriba amb el paquet:

$ cat /etc/apache2/mods-enabled/userdir.conf
<IfModule mod_userdir.c>
    UserDir public_html
    UserDir disabled root

    <Directory /home/*/public_html>
        AllowOverride FileInfo AuthConfig Limit Indexes
        Options MultiViews Indexes SymLinksIfOwnerMatch IncludesNoExec
        <Limit GET POST OPTIONS>
            Order allow,deny
            Allow from all
        </Limit>
        <LimitExcept GET POST OPTIONS>
            Order deny,allow
            Deny from all
        </LimitExcept>
    </Directory>
</IfModule>


-- 
Benjamí
http://blog.bitassa.cat.


Reply to: