[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sistema de mail simple que permeti correu localJo faig anar l'exim fins hi tot a casa.

Si no en saps, configurar l'exim4 amb un smarthost (relay) d'un ISP
que fagi anar Exchange (Telefonica, Ono, etc) pot costar una mica.
Però si ja t'has abarallat amb fetchmail, procmail, mutt i esmtp,
llavors t'ho pot passar bé configurant l'exim4.

Els meus consells són, fes 'dpkg-reconfigure exim4-config' i llegeix
bé les pantalles. Un cop fet això encara cal configurar manualment
l'arxiu /etc/exim4/passwd.client per autenticació del smarthost, el
/etc/email-addresses per la reescriptura d'emails. Fins hi tot en el
pitjor dels casos (ISP amb Exchange antiquat) potser et cal llegir
http://pkg-exim4.alioth.debian.org/README/README.Debian.etch.html#smtp-auth
.

Salut,
David


2008/4/29 Ernest Adrogué <eadrogue@gmx.net>:
> 29/04/08 @ 11:33 (+0200), thus spake Jaume Sabater:
>
> > Pensa que hi ha empreses de software que per escalfar un got de llet
> > t'instal.len el forn industrial, la central termica que l'alimenta, un
> > hospital de campanya per si passa res, i, evidentment, te'l serveixen en una
> > taula parada amb coberteria de luxe, copes de cristall, poms de floretes
> > decoratives i un cambrer servicial que fa mes preguntes que un inspector.
> >
> > Un postfix o un exim lleugeret no ocupa gaire...
>
> El problema no és que ocupin, és que són difícils de configurar i no
> s'adapten bé a les necessitats d'un usuari corrent.
>
> Actualment no és factible enviar el correu directament amb el teu MTA,
> perquè si ho fas el 80% no arriba al destinatari a causa de les
> contramesures anti-spam. Això vol dir que el teu MTA ha de enviar tot
> el correu a un "relay". Si hi ha un usuari amb una sola adreça és
> relativament fàcil de fer, però normalment això no passa; normalment hi
> ha més d'un usuari i cada usuari té dues o tres adreces com a mínim i
> cada una ha d'anar a un relay diferent. No dic que no es pugui fer amb
> l'exim o el postfix però no crec que aquests programes estiguin pensats
> per aquests casos.
>
> Ernest
>
>
>
>
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
>
>


Reply to: