[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Usuaris de SambaA Dimecres 20 Setembre 2006 02:24, avisx va escriure:
> també cada home de cada usuari ha de ser propietari.
>
> 2006/9/20, avisx <srmojo@gmail.com>:
> >  [homes]
> >  comment = Documentos de %U
> >  browseable = no
> >  writable = yes
> >  create mask = 0700
> >  directory mask = 0700
> >  valid users = %U
> >
> > prova amb això, ;)

Dons sí, el problema era de permisos.

Els homes estan fets amb permisos 755
propietari ->  rwx
grup    ->  r-x 
altres   ->  r-x

Si un arxiu creat (com jo feia a les proves) dins d'un home d'un usuari, com 
te permis 755 per defecte, tothom veu dins dels arxius via samba, o mirant 
com qualsevol usuari local del servidor, però no guardar ni esborrar.

El smb.conf té les linies create mask=700

Si creem un arxiu amb Open office i el guardem via samba el permis que li 	
queda es el 700  ni el grup ni altres poden veure dins de l'arxiu ni 
executar, però si constatar la seva existència.

O sigui puc llegir un arxiu si i uns no, segons com s'hagi guardat al home. 

Ja fa el fet: Eliminar disquets a les pràctiques de l'aula d'infòrmatica i 
prescindir dels llapis de memoria amb els seus taps,...

Moltes gràcies.

JM Grifoll


-- 
__________________________________________________________
Això funciona amb Linux (Usuari enregistrat n. 92028)
Debian Etch
Kernel 2.6.17.13
_________________________________________________________Reply to: