[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: muntar particio ntfs de xp, era: Re: ubuntu dapperPer què no proves amb:

     #mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt/xp

en principi hauria de funcionar, sempre i quan ho executis com a root.
Podràs copiar els fitxers de windows a linux, l'únic problema és que te'ls copiarà com a propietari root, així que posteriorment hauràs de modificar-li el propietari i els permisos si no són els que vols.


2006/6/13, rpb <rpbsant@gmail.com>:
No hi ha res a fer, sembla que el problema està en el nucli 2.6.15
precompilat que no funciona amb el meu maquinari, he provat la versió
i386 i amd64, instalant des de zero i donen els mateixos errors que
l'upgrade. Reconec que tinc un maquinari una mica complexe (ati radeon
x800, 2 SATA i un IDE, una marvel yukon gigabit) ho llisto perquè
diferents instaladors, en cd o netinstallers de debian fallen en el
reconeixement d'alguna d'aquestes tres coses. Només un netinstaller de
amd64 del novembre 2005 i ubuntu breezy ho han reconegut tot i s'han
instal.lat. O sigui que he tornat a Breezy de moment.

El problema que tinc ara és en el muntatge de la partició xp. He fet
servir l'fstab anterior, que tenia en backup i anava de cine, però ara
nomes la puc veure, però no copiar de xp a linux, que és el que
m'interessa. Em diu que no tinc permisos per fer-ho. La linia de fstab
(abans funcional i ara no) és:

/dev/sda1  /mnt/xp  ntfs   auto,ro,exec,users,dmask=000,fmask=111  0 0

mtab és:

/dev/sda1 /mnt/xp ntfs ro,noexec,nosuid,nodev,dmask=000,fmask=111 0 0

On pot estar el problema?

Rpb--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: