[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes de teclat amb breezyHoles

Jo diria que per a solucionar-ho no cal remenar els arxius, sinó actualitzar
els paquets que fan l'ubuntu en català.

suposo que s'arreglaria fent alguna cosa semblant a:

apt-get install --reinstall language-pack-ca language-pack-ca-base language-pack-gnome-ca-base language-pack-gnome-ca language-support-ca

pots executar locale per veure com tens l'idioma

pd: quan vaig instalar lubuntu no em deixava en catala, llavors vaig instal·larlo en angles i  amb aquests paquets vaig tenir-ho tot en català, fantàstic!

espero que us serveixi.

salut i peles, flanagan!

On 11/9/05, Manuel Souto Pico <m.soutopico@gmail.com> wrote:
Moltes mercès, Vicent

A mi també em va passar el mateix:
http://www.vcubells.net/arxiu/2005/09/22/154/

Sí, ja t'ho havia llegit ;)

He reemplacat el meu fitxer /etc/X11/xkb/symbols/pc/es pel que tu m'has manat, però no funciona. He reiniciat i res.

Mercès de tota manera. Esperaré que algú més proposi alguna cosa o que vingui una actualització.

De tota manera, des de la meva ignorància informàtica, no entenc perquè una cosa que funciona en una versió precedent deixa de funcionar en una versió més recent.

Saluts! Manuel


El que no recordo és què vaig fer per recuperar-la.
Crec que en una altra actualització és va arreglar...

Et copipastejo el fitxer del teclat, perquè a la secció "InputDevice"
del xorg.conf jo tinc el mateix:

// $XKeyboardConfig: xkbdesc/symbols/es,v 1.8 2005/07/31 00:28:39 svu Exp $

// based on a keyboard...

Perdó a la resta per la llargària de la resposta.

Salut!--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
Reply to: