[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes de teclat amb breezyHola Manuel:

A mi també em va passar el mateix:
http://www.vcubells.net/arxiu/2005/09/22/154/

El que no recordo és què vaig fer per recuperar-la.
Crec que en una altra actualització és va arreglar...

Et copipastejo el fitxer del teclat, perquè a la secció "InputDevice"
del xorg.conf jo tinc el mateix:

// $XKeyboardConfig: xkbdesc/symbols/es,v 1.8 2005/07/31 00:28:39 svu Exp $

// based on a keyboard
// Modified for a real Spanish Keyboard by Jon Tombs
//
// $XFree86: xc/programs/xkbcomp/symbols/es,v 1.2 2002/11/22 04:03:28
dawes Exp $

partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

  include "latin(type4)"

  name[Group1]="Spain";

  key <AE01>  { [     1,   exclam,     bar,  exclamdown
]  };
  key <AE03>  { [     3, periodcentered, numbersign,  sterling
]  };
  key <AE04>  { [     4,   dollar,  asciitilde,    dollar
]  };
  key <AE06>  { [     6, ampersand,   notsign, fiveeighths
]  };
  key <AE11>  { [apostrophe,  question,  backslash, questiondown
]  };
  key <AE12>  { [exclamdown, questiondown, asciitilde,  asciitilde
]  };

  key <AD11>  { [dead_grave, dead_circumflex, bracketleft,
dead_abovering ] };
  key <AD12>  { [   plus,  asterisk, bracketright, dead_macron
]  };

  key <AC10>  { [  ntilde, Ntilde,  asciitilde, dead_doubleacute
]  };
  key <AC11>  { [dead_acute, dead_diaeresis, braceleft,  braceleft
]  };
  key <TLDE>  { [ masculine, ordfeminine,  backslash,  backslash
]  };

  key <BKSL>  { [ ccedilla,  Ccedilla,  braceright,  dead_breve
]  };

  include "level3(ralt_switch)"
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "Sundeadkeys" {

  include "es(basic)"

  key <AC11>  { [SunFA_Acute, SunFA_Diaeresis, braceleft, braceleft
]  };
  key <AD11>  { [SunFA_Grave, SunFA_Circum, bracketleft,
dead_abovering ] };
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "sundeadkeys" {

  include "es(Sundeadkeys)"

  name[Group1]="Spain - Sun dead keys";
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "nodeadkeys" {

  include "es(basic)"

  name[Group1]="Spain - Eliminate dead keys";

  key <AD11>  { [   grave, asciicircum, bracketleft,   degree
]  };
  key <AD12>  { [   plus,  asterisk, bracketright,    macron
]  };
  key <AC10>  { [  ntilde,   Ntilde,  asciitilde, doubleacute
]  };
  key <AC11>  { [   acute, diaeresis,  braceleft,  braceleft
]  };
  key <BKSL>  { [ ccedilla,  Ccedilla,  braceright,    breve
]  };
  key <AB10>  { [   minus, underscore, dead_belowdot,  abovedot
]  };
};

// Spanish mapping (note R-H exchange)
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "dvorak" {

  name[Group1]="Spain - Dvorak";

  // Alphanumeric section
  key <TLDE> {[ masculine, ordfeminine, backslash, degree    ]};
  key <AE01> {[     1, exclam, bar, onesuperior      ]};
  key <AE02> {[     2, quotedbl, at, twosuperior      ]};
  key <AE03> {[     3, periodcentered, numbersign,
threesuperior  ]};
  key <AE04> {[     4, dollar, asciitilde, onequarter    ]};
  key <AE05> {[     5, percent, brokenbar, fiveeighths    ]};
  key <AE06> {[     6, ampersand, notsign, threequarters    ]};
  key <AE07> {[     7, slash, onehalf, seveneighths    ]};
  key <AE08> {[     8, parenleft, oneeighth, threeeighths  ]};
  key <AE09> {[     9, parenright, asciicircum      ]};
  key <AE10> {[     0, equal, grave, dead_doubleacute    ]};
  key <AE11> {[ apostrophe, question, dead_macron, dead_ogonek  ]};
  key <AE12> {[ exclamdown, questiondown, dead_breve, dead_abovedot  ]};

  key <AD01> {[   period, colon          ]};
  key <AD02> {[   comma, semicolon          ]};
  key <AD03> {[   ntilde, Ntilde, lstroke, Lstroke      ]};
  key <AD04> {[     p, P, paragraph        ]};
  key <AD05> {[     y, Y, yen          ]};
  key <AD06> {[     f, F, tslash, Tslash        ]};
  key <AD07> {[     g, G, dstroke, Dstroke      ]};
  key <AD08> {[     c, C, cent, copyright      ]};
  key <AD09> {[     h, H, hstroke, Hstroke      ]};
  key <AD10> {[     l, L, sterling        ]};
  key <AD11> {[ dead_grave, dead_circumflex, bracketleft,
dead_caron  ]};
  key <AD12> {[    plus, asterisk, bracketright, plusminus    ]};

  key <AC01> {[     a, A, ae, AE          ]};
  key <AC02> {[     o, O, oslash, Oslash        ]};
  key <AC03> {[     e, E, EuroSign        ]};
  key <AC04> {[     u, U, aring, Aring        ]};
  key <AC05> {[     i, I, oe, OE          ]};
  key <AC06> {[     d, D, eth, ETH        ]};
  key <AC07> {[     r, R, registered, trademark      ]};
  key <AC08> {[     t, T, thorn, THORN        ]};
  key <AC09> {[     n, N, eng, ENG        ]};
  key <AC10> {[     s, S, ssharp, section      ]};
  key <AC11> {[ dead_acute, dead_diaeresis, braceleft, dead_tilde  ]};
  key <BKSL> {[  ccedilla, Ccedilla, braceright, dead_cedilla  ]};

  key <LSGT> {[    less, greater, guillemotleft, guillemotright  ]};
  key <AB01> {[   minus, underscore, hyphen, macron    ]};
  key <AB02> {[     q, Q, currency        ]};
  key <AB03> {[     j, J            ]};
  key <AB04> {[     k, K, kra          ]};
  key <AB05> {[     x, X, multiply, division      ]};
  key <AB06> {[     b, B            ]};
  key <AB07> {[     m, M, mu          ]};
  key <AB08> {[     w, W            ]};
  key <AB09> {[     v, V            ]};
  key <AB10> {[     z, Z            ]};

  include "level3(ralt_switch)"
};

Perdó a la resta per la llargària de la resposta.

Salut!
Reply to: