[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: problemes de teclat amb breezyMoltes mercès, Vicent

A mi també em va passar el mateix:
http://www.vcubells.net/arxiu/2005/09/22/154/

Sí, ja t'ho havia llegit ;)

He reemplacat el meu fitxer /etc/X11/xkb/symbols/pc/es pel que tu m'has manat, però no funciona. He reiniciat i res.

Mercès de tota manera. Esperaré que algú més proposi alguna cosa o que vingui una actualització.

De tota manera, des de la meva ignorància informàtica, no entenc perquè una cosa que funciona en una versió precedent deixa de funcionar en una versió més recent.

Saluts! Manuel


El que no recordo és què vaig fer per recuperar-la.
Crec que en una altra actualització és va arreglar...

Et copipastejo el fitxer del teclat, perquè a la secció "InputDevice"
del xorg.conf jo tinc el mateix:

// $XKeyboardConfig: xkbdesc/symbols/es,v 1.8 2005/07/31 00:28:39 svu Exp $

// based on a keyboard
// Modified for a real Spanish Keyboard by Jon Tombs
//
// $XFree86: xc/programs/xkbcomp/symbols/es,v 1.2 2002/11/22 04:03:28
dawes Exp $

partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

    include "latin(type4)"

    name[Group1]="Spain";

    key <AE01>    { [         1,     exclam,          bar,   exclamdown
]    };
    key <AE03>    { [         3, periodcentered, numbersign,   sterling
]    };
    key <AE04>    { [         4,     dollar,   asciitilde,       dollar
]    };
    key <AE06>    { [         6,  ampersand,      notsign,  fiveeighths
]    };
    key <AE11>    { [apostrophe,   question,    backslash, questiondown
]    };
    key <AE12>    { [exclamdown, questiondown, asciitilde,   asciitilde
]    };

    key <AD11>    { [dead_grave, dead_circumflex, bracketleft,
dead_abovering ] };
    key <AD12>    { [      plus,   asterisk, bracketright,  dead_macron
]    };

    key <AC10>    { [    ntilde, Ntilde,   asciitilde, dead_doubleacute
]    };
    key <AC11>    { [dead_acute, dead_diaeresis, braceleft,   braceleft
]    };
    key <TLDE>    { [ masculine, ordfeminine,    backslash,   backslash
]    };

    key <BKSL>    { [  ccedilla,   Ccedilla,   braceright,   dead_breve
]    };

    include "level3(ralt_switch)"
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "Sundeadkeys" {

    include "es(basic)"

    key <AC11>    { [SunFA_Acute, SunFA_Diaeresis, braceleft, braceleft
]    };
    key <AD11>    { [SunFA_Grave, SunFA_Circum, bracketleft,
dead_abovering ] };
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "sundeadkeys" {

    include "es(Sundeadkeys)"

    name[Group1]="Spain - Sun dead keys";
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "nodeadkeys" {

    include "es(basic)"

    name[Group1]="Spain - Eliminate dead keys";

    key <AD11>    { [     grave, asciicircum,  bracketleft,      degree
]    };
    key <AD12>    { [      plus,   asterisk, bracketright,       macron
]    };
    key <AC10>    { [    ntilde,     Ntilde,   asciitilde,  doubleacute
]    };
    key <AC11>    { [     acute,  diaeresis,    braceleft,    braceleft
]    };
    key <BKSL>    { [  ccedilla,   Ccedilla,   braceright,        breve
]    };
    key <AB10>    { [     minus, underscore, dead_belowdot,    abovedot
]    };
};

// Spanish mapping (note R-H exchange)
partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "dvorak" {

    name[Group1]="Spain - Dvorak";

    // Alphanumeric section
    key <TLDE> {[  masculine, ordfeminine, backslash, degree        ]};
    key <AE01> {[          1, exclam, bar, onesuperior            ]};
    key <AE02> {[          2, quotedbl, at, twosuperior            ]};
    key <AE03> {[          3, periodcentered, numbersign,
threesuperior    ]};
    key <AE04> {[          4, dollar, asciitilde, onequarter        ]};
    key <AE05> {[          5, percent, brokenbar, fiveeighths        ]};
    key <AE06> {[          6, ampersand, notsign, threequarters        ]};
    key <AE07> {[          7, slash, onehalf, seveneighths        ]};
    key <AE08> {[          8, parenleft, oneeighth, threeeighths    ]};
    key <AE09> {[          9, parenright, asciicircum            ]};
    key <AE10> {[          0, equal, grave, dead_doubleacute        ]};
    key <AE11> {[ apostrophe, question, dead_macron, dead_ogonek    ]};
    key <AE12> {[ exclamdown, questiondown, dead_breve, dead_abovedot    ]};

    key <AD01> {[     period, colon                    ]};
    key <AD02> {[      comma, semicolon                    ]};
    key <AD03> {[     ntilde, Ntilde, lstroke, Lstroke            ]};
    key <AD04> {[          p, P, paragraph                ]};
    key <AD05> {[          y, Y, yen                    ]};
    key <AD06> {[          f, F, tslash, Tslash                ]};
    key <AD07> {[          g, G, dstroke, Dstroke            ]};
    key <AD08> {[          c, C, cent, copyright            ]};
    key <AD09> {[          h, H, hstroke, Hstroke            ]};
    key <AD10> {[          l, L, sterling                ]};
    key <AD11> {[ dead_grave, dead_circumflex, bracketleft,
dead_caron    ]};
    key <AD12> {[       plus, asterisk, bracketright, plusminus        ]};

    key <AC01> {[          a, A, ae, AE                    ]};
    key <AC02> {[          o, O, oslash, Oslash                ]};
    key <AC03> {[          e, E, EuroSign                ]};
    key <AC04> {[          u, U, aring, Aring                ]};
    key <AC05> {[          i, I, oe, OE                    ]};
    key <AC06> {[          d, D, eth, ETH                ]};
    key <AC07> {[          r, R, registered, trademark            ]};
    key <AC08> {[          t, T, thorn, THORN                ]};
    key <AC09> {[          n, N, eng, ENG                ]};
    key <AC10> {[          s, S, ssharp, section            ]};
    key <AC11> {[ dead_acute, dead_diaeresis, braceleft, dead_tilde    ]};
    key <BKSL> {[   ccedilla, Ccedilla, braceright, dead_cedilla    ]};

    key <LSGT> {[       less, greater, guillemotleft, guillemotright    ]};
    key <AB01> {[      minus, underscore, hyphen, macron        ]};
    key <AB02> {[          q, Q, currency                ]};
    key <AB03> {[          j, J                        ]};
    key <AB04> {[          k, K, kra                    ]};
    key <AB05> {[          x, X, multiply, division            ]};
    key <AB06> {[          b, B                        ]};
    key <AB07> {[          m, M, mu                    ]};
    key <AB08> {[          w, W                        ]};
    key <AB09> {[          v, V                        ]};
    key <AB10> {[          z, Z                        ]};

    include "level3(ralt_switch)"
};

Perdó a la resta per la llargària de la resposta.

Salut!--
To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.orgReply to: