[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

problemes de teclat amb breezyHola,

Acabo de fer dist-upgrade de ubuntu hoary cap a breezy. En principi sembla que tot està bé tret del teclat. El problema és que no aconsegueixo fer els caracters especials, des de la c trencada i la enye, a la arroba o la barra vertical. Només puc fer lletres i números.

He mirat el fitxer /etc/X11/xorg.conf i sembla que tot està correcte:

...
Section "InputDevice"
        Identifier      "Generic Keyboard"
        Driver          "kbd"
        Option          "CoreKeyboard"
        Option          "XkbRules"      "xorg"
        Option          "XkbModel"      "pc105"
        Option          "XkbLayout"     "es"
EndSection
...

He mirat el /etc/X11/xkb/symbols/pc/es i, la veritat, no sé què pensar. Hi ha tecles que no hi són, com ara la 2/arroba/cometes. Però n'hi ha d'altres que sí hi són, com la 3/punt de geminades/sostingut, però que no funciona en escriure (només puc fer el 3):

// based on a keyboard
// Modified for a real Spanish Keyboard by Jon Tombs
//
// $XFree86: xc/programs/xkbcomp/symbols/pc/es,v 1.2 2002/11/22 04:03:28 dawes Exp $

partial default alphanumeric_keys
xkb_symbols "basic" {

    include "pc/latin(type4)"

    name[Group1]="Spanish";

    key <AE01>  { [         1,     exclam,          bar,   exclamdown ] };
    key <AE03>  { [         3, periodcentered, numbersign,   sterling ] };
    key <AE04>  { [         4,     dollar,   dead_tilde,  dollar ]      };
    key <AE06>  { [         6,  ampersand,      notsign,  fiveeighths ] };
    key <AE11>  { [apostrophe,   question,    backslash, questiondown ] };
    key <AE12>  { [exclamdown, questiondown, asciitilde,   asciitilde ] };

    key <AD11>  { [dead_grave, dead_circumflex, bracketleft, dead_abovering ] };    
    key <AD12>  { [      plus,   asterisk, bracketright,  dead_macron ] };
    key <AC10>  { [    ntilde, Ntilde,   asciitilde, dead_doubleacute ] };
    key <AC11>  { [dead_acute, dead_diaeresis, braceleft,   braceleft ] };
    key <TLDE>  { [ masculine, ordfeminine,    backslash,   backslash ] };

    key <BKSL>  { [  ccedilla,   Ccedilla,   braceright,   dead_breve ] };

    include "level3(ralt_switch)"
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "Sundeadkeys" {

    include "pc/es(basic)"

    key <AC11>  { [SunFA_Acute, SunFA_Diaeresis, braceleft, braceleft ] };
    key <AD11>  { [SunFA_Grave, SunFA_Circum, bracketleft, dead_abovering ] };
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "sundeadkeys" {

    include "pc/es(Sundeadkeys)"
};

partial alphanumeric_keys
xkb_symbols "nodeadkeys" {

    include "pc/es(basic)"

    key <AD11>  { [     grave, asciicircum,  bracketleft,      degree ] };
    key <AD12>  { [      plus,   asterisk, bracketright,       macron ] };
    key <AC10>  { [    ntilde,     Ntilde,   asciitilde,  doubleacute ] };
    key <AC11>  { [     acute,  diaeresis,    braceleft,    braceleft ] };
    key <BKSL>  { [  ccedilla,   Ccedilla,   braceright,        breve ] };
    key <AB10>  { [     minus, underscore, dead_belowdot,    abovedot ] };
};

Per si de cas, explico que just després de fer la dist-upgrade, m'apareixia un missatge d'errada de la configuració XKB. Ara, després d'instal.lar més paquets i enllestir el sources.list, actualizar etc., ja no m'apareixi. Deia:

S'ha produït un error en activar la configuració XKB.
Això pot passar per diversos motius:
- un error de programació en la biblioteca libxklavier
- un error de programació en el servidor X (utilitats xkbcomp, xmodmap)
- Un servidor X amb una implementació incompatible de libxkbfile

Dades de la versió del servidor d'X:
The X.Org Foundation
60802000

Si informeu d'aquesta situació en un informe d'error, incloeu:
- El resultat de xprop -root | grep XKB
- El resultat de gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd

I aquí són les dades demanades:

xinelo@micho:~$ sudo xprop -root | grep XKB
Password:
_XKB_RULES_NAMES_BACKUP(STRING) = "xorg", "pc105", "es", "", ""
_XKB_RULES_NAMES(STRING) = "xorg", "pc105", "es", "", ""
xinelo@micho:~$ sudo gconftool-2 -R /desktop/gnome/peripherals/keyboard/kbd
 layouts = []
 model =
 overrideSettings = true
 options = []

Aquesta és tota la informació que se m'acut que pot indicar alguna cosa. Espero que algú em pugui ajudar o donar una pista. Moltes mercès!!

Cordialment, Manuel
Reply to: