[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: muntar una partició ext3 des de fstab amb drets d'escripturael Dimarts 23 Agost 2005 09:02, Manel Martínez de Arcos va escriure:
> En/na tictacbum ha escrit:
> >Hola a tothom,
> >tinc un dubte a l'hora d'editar el fstab per tal d'afegir les particions
> > d'un disc que he afegit al meu PC, la questio es que el vull fer servir
> > per posar-hi tot el de la mula i per tant necessito que es munti amb
> > drets d'escriptura per a l'usuari.
>
> No cal, muntal com l'altra disc dur (com a root a l'arrencada) i posa
> els permisos que toquin al sistema de fitxers amb el chown i chmod.

jejeje, mira que era senzill... i jo trencant-m'hi les banyes :P

> > He llegit que això es fa posant l'opció
> >"uid=uid_de_l'usuari" a la linia corresponent del fitxer /etc/fstab, però
> > si la poso, em dona error al muntar-la:
> >
> >~# mount -a
> >mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1,
> >    missing codepage or other error
> >    In some cases useful info is found in syslog - try
> >    dmesg | tail or so
> >~# dmesg | tail
> >EXT3-fs: Unrecognized mount option "uid=1000" or missing value
> >
> >
> >aquesta es la linia corresponent del fstab:
> >/dev/hdb1  /home/usuari/.aMule  ext3  defaults,user,uid=1000 0   
> > 0
> >
> >i si li trec la opció "uid=1000" la partició es munta bé, però amb
> > amo/grup root/root i sense permis d'escriptura per l'usuari...
> >
> >algu sap com es fa per muntar una partició ext3 des de fstab amb drets
> >d'escriptura per a un usuari en concret?

-- 
ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgpWMJOSiBY0o.pgp
Description: PGP signature


Reply to: