[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

muntar una partició ext3 des de fstab amb drets d'escripturaHola a tothom,
tinc un dubte a l'hora d'editar el fstab per tal d'afegir les particions d'un 
disc que he afegit al meu PC, la questio es que el vull fer servir per 
posar-hi tot el de la mula i per tant necessito que es munti amb drets 
d'escriptura per a l'usuari. He llegit que això es fa posant l'opció 
"uid=uid_de_l'usuari" a la linia corresponent del fitxer /etc/fstab, però si 
la poso, em dona error al muntar-la:

~# mount -a
mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/hdb1,
    missing codepage or other error
    In some cases useful info is found in syslog - try
    dmesg | tail or so
~# dmesg | tail
EXT3-fs: Unrecognized mount option "uid=1000" or missing value


aquesta es la linia corresponent del fstab:
/dev/hdb1  /home/usuari/.aMule  ext3  defaults,user,uid=1000 0    0

i si li trec la opció "uid=1000" la partició es munta bé, però amb amo/grup 
root/root i sense permis d'escriptura per l'usuari...

algu sap com es fa per muntar una partició ext3 des de fstab amb drets 
d'escriptura per a un usuari en concret?

-- 
ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgpsLKgvR0m1i.pgp
Description: PGP signature


Reply to: