[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: actualització kernelPer un novell com tu??
Instal·lant directament amb el nucli 2.6, quan t'ho demana la
instal·lació al lilo:
(linux26)

:-)

Salutacions,
Jordi.

On 21/06/05, Robert Garrigós Castro <robert@cataloniahosting.com> wrote:
> no puc fer iptables -L: em dona un error i em diu que hauria
> d'actualitzar el kernel. Ara corro amb sarge i un kernel 2.2.20-idepci.
> He vist que hi ha paquets per installar amb apt per actualitzar el
> kernel. Són ben bé això, per actualitzar el kernel? Com em recomaneu,
> per un novell com jo, que m'actualitzi el kernel?
> 
> --
> To UNSUBSCRIBE, email to debian-user-catalan-REQUEST@lists.debian.org
> with a subject of "unsubscribe". Trouble? Contact listmaster@lists.debian.org
> 
> 


-- 
If my answers frighten you then you should cease asking scary questions.Reply to: