[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: desinstalar programes compilatsEl Mon, Jun 20, 2005 at 06:41:01PM +0200 Lluis ha dit:

> Quan instales un paquet de Debian (.deb) es facil de desinstalar (apt-get 
> remove, o dpkg -r...) pero i quan es compila un paquet i s'instala amb make, 
> make install.. ? apart del directori on l'has instalat el programa deu 
> escampar tot de fitxers pels directoris, no? com es fa per desinstalar-lo 
> netament?

el classic es 'make uninstall', pero no sempre es carrega tot. una
alternativa son programes com 'installwatch' que monitoritzen el
proces d'instalacio i ajuden a desinstalar.

matze


-- 
       Comunicar bichos a <bug-coreutils@gnu.org>
           (LANG=es_ES uname --help)

  ( ( ( i ) ) ) http://barcelona.indymedia.org ( ( ( i ) ) )
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: