[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

desinstalar programes compilatsHola a tothom
Be, el meu dubte segur que es senzill de respondre:
Quan instales un paquet de Debian (.deb) es facil de desinstalar (apt-get 
remove, o dpkg -r...) pero i quan es compila un paquet i s'instala amb make, 
make install.. ? apart del directori on l'has instalat el programa deu 
escampar tot de fitxers pels directoris, no? com es fa per desinstalar-lo 
netament?
-- 

ID 0x834D5708
wget http://penedessensefils.net/clau_publica.asc

Attachment: pgp2xdvhFG0E0.pgp
Description: PGP signature


Reply to: