[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: sense cdrom en upgrade a 2.6.8hola nois ;)

El Sat, Dec 18, 2004 at 12:29:00AM +0100 Lluis ha dit:

> El 15/12/04, a les 21:44:21, Jordi Mallach ens deleità amb les següents paraules:
> [...]
> > 
> > Nois, udev rules. :)
> > 
> noi, rules pero no gaire... a mi tp em funciona el CD, i precisament tenint el
> udev... MAKEDEV hdc... tararan, no fa res de res el molt malp...artit

a la llista anglesa d'usuaris (em sembla que) tambe estan parlant del
asumpta al fil 'udev and gnome-volume-manager not working in
Sarge'. es sospita que podria tindre a veure amb 'devperm' que fa una
reasignacio del propietari del dispositiu.

-- 
    Representation of the world, like the world itself, is
    the work of men; they describe it from their own point
     of view, which they confuse with the absolute truth
             (Simone de Beauvoir)

      ( ( ( i ) ) ) http://indymedia.org ( ( ( i ) ) )
                                 .''`.
  using free software / Debian GNU/Linux | http://debian.org : :' :
                                `. `'`
gpg --keyserver keys.indymedia.org --recv-keys B9A88F6F      `-

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: