[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: SAI's per linux...On Mon, Sep 13, 2004 at 05:02:10PM +0200, calbasi wrote:
> Sembla ser que els APC tenen fins i tot paquets de debian:

Altres sais que estan molt ben suportats són els Merlin MGE.
http://www.mgeups.com/

Aquesta penya finància en part el desenvolupament del dimoni "nut" (que
és com el apcupsd però per a més varietats d'ups'. És a dir, són linux
friendly i tot allò (en la caixa del sai hi ha un pinguino i tot :)

A la universitat tenim un i va molt bé. Van amb port sèrie i USB.

Jordi
-- 
Jordi Mallach Pérez  --  Debian developer     http://www.debian.org/
jordi@sindominio.net     jordi@debian.org     http://www.sindominio.net/
GnuPG public key information available at http://oskuro.net/~jordi/

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: