[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: CORRECCIO: bona noticia pels usuaris de thunderbird!
esperem que els de freedesktop.org arreglin alguna cosa!

Jo és que no hi entenc, però... Com és que si clico una URL al Gaim és capaç d'obrir-me el Firefox sense problemes (i sense haver d'editar ni configurar res a mà) i en canvi el seu germanet Thunderbird no ho sap fer?

Quim

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: